HomeFAQsContact

Centrum voor Medico-Legale Psychologie
NIEUWSBRIEF van 

het centrum voor 

medico-legale psychologie 

Omwille van auteursrechten werden alle foto's verwijderd

 

Nieuwsbrief 2012:

Vrije tarieven expertisen:

Tijdens de meeste expertisen is het ereloon vrij te bepalen door de deskundige.

Opmerkingen met betrekking tot de tarieven in strafzaken en in sociale zaken:

Het is duidelijk dat de tarieven in strafzaken en de tarieven in sociale zaken geen realistische weerslag zijn van de reële kosten, die deskundigen hebben om deze onderzoeken uit te voeren.  Veel deskundigen voeren dan ook het beleid om expertisen onder deze tarieven te weigeren.  

Bovendien gebeurt de betaling laattijdig en klagen verschillende collega's over het feit dat er een willekeur blijkt te bestaan in wat men wel en niet vergoedt.  Zo kan men voor het doornemen van een lijvig dossier en voor het opmaken van een omstandig verslag soms wel en soms geen vergoeding krijgen voor de daaraan besteedde tijd. 

 

Tarieven in Strafzaken:

Tarief 2012

  De prijzen werden op 27.01.2012 gepubliceerd en zijn van toepassing vanaf 01.01.2012.

  Deze tarieven verwijzen naar omzendbrief nr. 131 van 22 januari 2009. De omschrijving van de prestaties, relevant voor klinisch psychologen, komen overeen met deze van de tabel gevoegd bij het KB van 27 APRIL 2007, maar de nummers van de artikels worden niet vermeld.

  We beperken ons in volgend overzicht tot de artikels die voor klinisch psychologen relevant zijn: 

   

  De Artikels verwijzen naar de tabel gevoegd bij het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken van 27 APRIL 2007 (Belgisch Staatsblad 25-05-2007)
   
  Artikel Omschrijving Honoraria
  4 – 4° voor een meer diepgaand onderzoek, bestaande onder meer uit de schatting van de graad van werkongeschiktheid, zal de kostenstaat opgemaakt worden naar geweten, overeenkomstig de uurlonen voorzien in hoofdstuk IX

   

  10 - A -1° voor het onderzoek van een persoon met studie van het dossier, summier geestesonderzoek en bondig verslag € 118.22
  10 - B - 1° voor het bijstaan van de zieke tijdens het bezoek van de vrederechter of de rechter, evenals tijdens de terechtzitting (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, § 3 en van andere artikelen) € 71.40
  10 - B - 2° voor het schriftelijk verslag betreffende de geestestoestand van de zieke (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, § 3 en van andere artikelen) € 71.40
  10 - C - 1° wanneer een geloofwaardigheidsonderzoek werd gedaan (zelfs met tekeningen), of met deelname aan het verhoor en opstelling van een verslag wordt een forfaitaire vergoeding toegekend van € 251.32
  10 - C - 2° voor het onderzoek van een persoon door een psycholoog, het onderzoek bestaande uit de bestudering van het strafdossier, de diverse gepaste onderzoeken en een volledige reeks testen, met opstelling van een uitvoerig verslag, beschrijving en bespreking € 265.94
  10 – D Voor een gesprek onder hypnose bestaande uit : onderhoud met de politie, studie van het strafdossier, zitting onder hypnose, opstelling van een uitvoerig verslag, beschrijving en bespreking en het eventueel beluisteren van het videoverhoor, wordt een forfaitair bedrag toegekend van € 265.94
  10 – E 1° aan de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog die zich voor het verrichten van een opdracht ter plaatse heeft begeven en hij de taak, door een omstandigheid onafhankelijk van zijn wil, niet heeft kunnen vervullen, wordt toegekend: € 23.08
  10 – E 2° aan de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog die zijn opdracht niet heeft kunnen uitvoeren, omdat de te onderzoeken persoon geen gevolg heeft gegeven aan zijn oproeping, wordt toegekend: € 16.06
  10 – E 3° Indien in het kader van een deskundig onderzoek door de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog, inlichtingen dienen ingewonnen te worden bij derden, wordt overeenkomstig vastgestelde uurlonen van hoofdstuk IX, één supplementair uur per persoon toegekend met een maximum van 3 uur.

   

  44 - 3° Uurtarief deskundigen houder van een universitair diploma of van een diploma uitgereikt door een erkende instelling van hoger onderwijs van het lange type, bedrijfsrevisoren, accountants.

  De uurlonen kunnen slechts in uitzonderlijke omstandigheden en voor behoorlijk gegronde redenen worden overschreden, zulks op voorstel van de verzoekende autoriteit en na akkoord van de Minister van Justitie.
  Deze bedragen omvatten alle algemene onkosten van de deskundige, met uitzondering van de verplaatsingkosten, van de kosten voor het typen van het verslag, het maken van foto's en fotokopieën

  € 64.49
  44 – 4° - a verplaatsingen : per kilometer.
  In dat bedrag zijn de wagenkosten en de duur van de verplaatsing begrepen.
  € 0.5036
  44 – 4° - b typen : onder getypte bladzijde verstaat men dertig regels die zestig tekens bevatten, spaties inbegrepen.
  Het invoegen van de foto's wordt bij de berekening niet in aanmerking genomen.
  Zijn vervat in dit tarief : het herlezen, het collationeren...
  De vergoeding geldt voor de originele versie alsmede voor twee afschriften
  € 3.62
  44 – 4° - c fotokopieën : per stuk. 
  Enkel de bijlagen bij het verslag worden vergoed;
  € 0.06
  44 –°- d fotograferen : Analoge kleurenfoto’s en zwart-witfoto’s

  formaat 9x13 en 10x15 : 
  13x18 : 
  digitale foto's:
  Indien de deskundige ten behoeve van zijn archief van de foto een dubbel laat maken, kan een bijkomende vaste vergoeding per foto in rekening worden gebracht. Deze foto's moeten niet bij de staat van kosten en honoraria worden gevoegd.

  In de hierboven bedoelde vergoedingen zijn alle kosten inbegrepen, inzonderheid die voor de aankoop van de film, het ontwikkelen en afdrukken van de foto's, het eventuele gebruik van een flitslicht en de afschrijving van het materieel.

   

  € 1.17
  € 2.34
  € 0.41

   

  € 0.29

   

  46 De administratieve verzendingskosten ingevolge het tegensprekelijk karakter van een vonnis, geregeld door de artikelen 962 tot 992 van het Gerechtelijk Wetboek worden aan de deskundigen die deze uitgaven deden, terugbetaald. Er wordt toegekend door :
  • - een aangetekende brief
  • - een gewone brief
  • - de verzending van een voorafgaand verslag
  • - de verzending van een definitief verslag

  Een kopie van de betrokken briefwisseling dient gevoegd te worden bij het deskundig verslag

  € 7.69
  € 3.24
  € 3.24
  € 3.24

   

   

Tarieven in Sociale Zaken:

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID
Officieel bericht
Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken
inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten,  de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2012
De in artikel 1, eerste lid, 1°, 2° en 3°, a), b), c) en d) van het voormelde koninklijk besluit opgenomen bedragen zijn voor het jaar 2012:
1° a) persoonlijk ereloon van de deskundige: 367,80 EUR;
b) indien het onderzoek uitgevoerd wordt door een psychiater of door een neuropsychiater: 436,25 EUR;
2° administratieve kosten: 110,05 EUR;
3° kosten voor de bijkomende onderzoeken :
a) medische onderzoeken andere dan die vermeld onder b): zie nomenclatuur RIZIV;
b) onderzoeken uitgevoerd door een psychiater of door een neuropsychiater: 215,61 EUR;
c) onderzoeken uitgevoerd door een psycholoog, met volledige reeks testen,of door een ergoloog: 149,51 EUR;
d) elk ander onderzoek of advies niet bedoeld in a), b) of c): 74,75 EUR.
Deze bedragen zijn van toepassing voor de expertises waarvan het definitieve verslag neergelegd wordt vanaf 1 januari 2012.

Opmerkingen met betrekking tot de letargie waarmee vergoed wordt:

Recent werden

UZA_borderleft.jpgMevrouw Annemie Turtelboom
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 BRUSSEL

  en  

De heer Geert Vervaeke
Voorzitter
Hoge Raad voor de Justitie
Louizalaan 65 bus 1
1050 BRUSSEL

aangeschreven vanuit de Dienst van Professor Dokter Jacobs

Gerechtskosten deskundigen

Hooggeachte mevrouw Minister

Hooggeachte heer Voorzitter

Ondergetekenden gerechtsdeskundigen / forensische experten zijn zo vrij u met dit schrijven een probleem aan te kaarten waarvan we menen dat het op termijn de goede werking van Justitie in gedrang dreigt te brengen.

Reeds sedert meerdere jaren slaagt de dienst gerechtskosten van FOD Justitie er niet in zijn deskundigen op een tijdige manier te betalen voor de geleverde diensten. We dienen bovendien vast te stellen dat het probleem met de jaren erger en erger wordt. Meerdere honderden openstaande, niet betaalde, ereloonstaten voor geleverde deskundigenonderzoeken, ereloonstaten die na meerdere jaren nog steeds niet betaald zijn, zijn bij de meeste van ons schering en inslag.

In de praktijk komt het erop neer dat de meeste gerechtsdeskundigen / forensische experten Justitie bijna “prefinancieren” als het gaat over het uitvoeren van deskundige onderzoeken en het forensisch onderzoek in het bijzonder.

Deze toestand wordt onhoudbaar. Vele deskundigen dreigen af te haken of hebben reeds effectief afgehaakt.

Voor wat betreft het beroep van wetsgeneesheren en forensische psychiaters dienen we vast te stellen dat de uitstroom uit het beroep op dit ogenblik de instroom ruim overtreft. De gebrekkige, laattijdige uitbetaling van de ereloonstaten van de gerechtsdeskundigen is hieraan uiteraard niet vreemd, waarschijnlijk slechts doorslaggevend.

U zal begrijpen dat dit uiteindelijk belangrijke repercussies kan hebben op termijn naar de goede werking van Justitie toe. Hoe kan immers nog een deskundig / forensisch onderzoek bij ernstige misdrijven gevoerd worden indien ervaren deskundigen hun werk, dat ze steeds met grote passie hebben uitgevoerd, dreigen te beëindigen.

  We zijn dan ook zo vrij u deze problematiek aan te kaarten.

We zijn steeds bereid u deze problematiek verder toe te lichten.

Uw antwoord tegemoet ziende.

Hoogachtend

De brief werd ondertekend door diverse collega's en medische experten.   

 Wie zich alsnog geroepen voelt om dit schrijven steun te verlenen kan contact opnemen met:

MEDISCH COÖRDINATOR
Prof. dr. W. Jacobs
Tel 03 821 31 21
SECRETARIAAT
Tel 03 821 44 57
Fax 03 821 44 34

 

 

Wetsvoorstel tot invoeging van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen:  

De indieners van dit wetsvoorstel wijzen op problemen inzake het aanstellen en het gebruik van gerechtsdeskundigen in burgerlijke en strafzaken. In een steeds complexer wordende samenleving heeft de rechter vaak moeite om de gepaste deskundige te vinden. Bovendien laten de criteria om erkend te worden als deskundige te wensen over. Het werken met officieuze lijsten, die niet gebaseerd zijn op kwaliteiten of deskundigheidscriteria kan aanleiding geven tot onjuiste conclusies of soms misbruiken.

Met dit wetsvoorstel willen de indieners een nationaal register voor gerechtsdeskundigen oprichten. Enkel wie opgenomen is in dit register, is gemachtigd om de titel van gerechtsdeskundige te voeren en is bevoegd om opdrachten als gerechtsdeskundige te aanvaarden en uit te voeren.

 

Pilootproject RIZIV-VDAB:

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB) en de ziekenfondsen hebben een pilootproject gelanceerd om arbeidsongeschikten op weg te helpen naar geschikt werk.

Het pilootproject is er voor gerechtigden die door hun arbeidshandicap hun oorspronkelijk beroep niet meer kunnen uitoefenen. Ze kunnen, op vrijwillige basis, genieten van begeleiding en opleiding om een nieuw beroep te kunnen uitoefenen.

Mensen die willen deelnemen aan dit pilootproject kunnen zich melden bij:

 • de plaatselijke werkwinkel van de VDAB, die samen met de adviserende arts van het ziekenfonds zal onderzoeken of de stappen naar werk medisch haalbaar zijn
 • hun ziekenfonds.
Meer informatie over het pilootproject op de website van het RIZIV

 

Tarief strafzaken 2011:

De Artikels verwijzen naar het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken van 27 APRIL 2007 (Belgisch Staatsblad 25-05-2007)

 

Artikel

Omschrijving

Honoraria

4 – 4°

voor een meer diepgaand onderzoek, bestaande onder meer uit de schatting van de graad van werkongeschiktheid, zal de kostenstaat opgemaakt worden naar geweten, overeenkomstig de uurlonen voorzien in artikel 44 van deze schaal.

 

10 - A -1°

voor het onderzoek van een persoon met studie van het dossier, summier geestesonderzoek en bondig verslag

€ 114.60

10 - B - 1°

voor het bijstaan van de zieke tijdens het bezoek van de vrederechter of de rechter, evenals tijdens de terechtzitting (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, § 3 en van andere artikelen)

€ 69.21

10 - B - 2°

voor het schriftelijk verslag betreffende de geestestoestand van de zieke (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, § 3 en van andere artikelen)

€ 69.21

10 - C - 1°

wanneer een geloofwaardigheidsonderzoek werd gedaan (zelfs met tekeningen), of met deelname aan het verhoor en opstelling van een verslag wordt een forfaitaire vergoeding toegekend van

€ 243.61

10 - C - 2°

voor het onderzoek van een persoon door een psycholoog, het onderzoek bestaande uit de bestudering van het strafdossier, de diverse gepaste onderzoeken en een volledige reeks testen, met opstelling van een uitvoerig verslag, beschrijving en bespreking

€ 257.77

10 – D


Voor een gesprek onder hypnose bestaande uit: onderhoud met de politie, studie van het strafdossier, zitting onder hypnose, opstelling van een uitvoerig verslag, beschrijving en bespreking en het eventueel beluisteren van het videoverhoor, wordt aan de psychiater en aan de psycholoog een forfaitair bedrag toegekend van

€ 257.77

10 – E

aan de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog die zich voor het verrichten van een opdracht ter plaatse heeft begeven en hij de taak, door een omstandigheid onafhankelijk van zijn wil, niet heeft kunnen vervullen, wordt toegekend:

€ 22.37

10 – E

aan de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog die zijn opdracht niet heeft kunnen uitvoeren, omdat de te onderzoeken persoon geen gevolg heeft gegeven aan zijn oproeping, wordt toegekend:

€ 15.57

10 – E

indien in het kader van een deskundig onderzoek door de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog, inlichtingen dienen ingewonnen te worden bij derden, wordt overeenkomstig artikel 44 van onderhavige schaal, één supplementair uur per persoon toegekend met een maximum van 3 uur.

 

44 - 3°

Uurtarief deskundigen houder van een universitair diploma of van een diploma uitgereikt door een erkende instelling van hoger onderwijs van het lange type, bedrijfsrevisoren, accountants. De tarieven omvatten alle algemene onkosten van de deskundige, met uitzondering van de verplaatsingkosten, van de kosten voor het typen van het verslag, het maken van foto's en fotokopieën

€ 62.51

44 – 4° - a

verplaatsingen : per kilometer.
In dat bedrag zijn de wagenkosten en de duur van de verplaatsing begrepen. De kosten worden berekend overeenkomstig artikelen 5 en 6 van het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken

€ 0.4882

44 – 4° - b

typen : per bladzijde van 30 regels van 60 tekens. 
De vergoeding geldt voor de originele versie alsmede voor twee afschriften; Ingevoegde fotos' worden hierbij niet mee gerekend.

€ 3.51

44 – 4° - c

fotokopieën : per stuk. 
Enkel de bijlagen bij het verslag worden vergoed;

€ 0.05

44 –4°- d

fotograferen : Analoge kleurenfoto’s en zwart-witfoto’s

formaat 9x13 en 10x15 : 
13x18 : 
digitale foto's:
archief

€ 1.13
€ 2.26
€ 0.40
€ 0.28

46

De administratieve verzendingskosten ingevolge het tegensprekelijk karakter van een vonnis, geregeld door de artikelen 962 tot 992 van het Gerechtelijk Wetboek worden aan de deskundigen die deze uitgaven deden, terugbetaald. Er wordt toegekend door :

- een aangetekende brief

- een gewone brief

- de verzending van een voorafgaand verslag

- de verzending van een definitief verslag

Een kopie van de betrokken briefwisseling dient gevoegd te worden bij het deskundig verslag

€ 7.45
€ 3.14
€ 3.14
€ 3.14

 

Erelonen en kosten medische gerechtsdeskundigen geïndexeerd voor 2011:

Vanaf 1 januari 2011 zien de tarieven er als volgt uit: 

 • het persoonlijk ereloon van de psychiater of neuropsychiater: 420,93 euro (vorig jaar 409,56 euro); 
 • het persoonlijk ereloon van andere deskundigen: 354,88 euro (vorig jaar 345,29 euro); en 
 • de administratieve kosten: 106,18 euro (vorig jaar 103,31 euro). 
 • Ook de kosten voor bijkomende onderzoeken zijn geïndexeerd. Met bijkomende onderzoeken worden twee soorten onderzoeken bedoeld: onderzoeken die een derde uitvoert, op vraag van de gerechtsdeskundige, en aanvullende onderzoeken die de rechter aan de gerechtsdeskundige beveelt, als hij in zijn verslag onvoldoende opheldering vindt. Voor de kosten van de gewone bijkomende medische onderzoeken, gelden de tarieven van de nomenclatuur van het RIZIV. 

Voor andere bijkomende onderzoeken zijn volgende bedragen voorzien: |

 • bijkomende onderzoeken door een psychiater of neuropsychiater: 208,04 euro (vorig jaar 202,42 euro); 
 • bijkomende onderzoeken door een psycholoog (met volledige reeks testen) of door een ergoloog: 144,26 euro (vorig jaar 140,36 euro); en 
 • elk ander bijkomend onderzoek of advies: 72,13 euro (vorig jaar 70,18 euro).

De nieuwe bedragen gelden voor de expertises waarvoor de deskundige zijn definitief verslag bij de rechtbank neerlegt vanaf 1 januari 2011. Bron:Bericht. Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (BS 28 november 2003 (ed. 3)). Indexering van de bedragen op 1 januari 2011, BS 20 december 2010 (ed. 2), 78.190. 

Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2011 Afkondigingsdatum : 20/12/2010 Publicatiedatum : 20/12/2010

Trauma na bekijken pornofoto geldt als werkongeval 

De Standaard, zaterdag 08 januari 2011, 08u33 Bron: Bild, Auteur:bpr  

Een olijk mailtje van zijn chef had voor een Duitse politie-inspecteur wel heel verregaande gevolgen: na enkele muisklikken kreeg de arme man een pornografische afbeelding op het scherm getoverd die hem dermate schokte dat hij in een depressie belandde. Het voorval werd geklasseerd als arbeidsongeval. De feiten dateren al van september 2005, maar zien nu pas het daglicht. Een 39-jarige inspecteur uit Düsseldorf kreeg net voor het weekend een e-mail van de hoofdcommissaris, met een PowerPoint-presentatie als bijlage. De eerste afbeelding toonde een rondborstige en schaars geklede jongedame naast een Ferrari. 'Stel je voor dat je een date had met deze vrouw', luidde het onderschrift. Enkele muisklikken en verwijderde kledingstukken later kreeg de inspecteur de intieme zone van de dame te zien: een close-up van vrouwelijke geslachtsdelen, volledig aangetast door een geslachtsziekte. De inspecteur raakte naar eigen zeggen 'getraumatiseerd' door de afbeelding. Hij belandde in een depressie en kreeg zware medicatie voorgeschreven. 'De mail leidde tot een ernstige psychische stoornis en waanbeelden', luidde de officiële diagnose. De inspecteur slaagde er zelfs niet meer in om seksuele betrekkingen te onderhouden met zijn vrouw, wat uiteindelijk in uitmondde in hun scheiding. Het voorval werd geklasseerd als werkongeval en de deelstaat Nordrhein-Westfalen werd verplicht op te draaien voor alle kosten.

Verzekeringsfraude dure zaak:

Elk gezin betaalt 150 euro door fraude met verzekeringen

Van alle verzekeringspremies die een gezin jaarlijks betaalt, gaat gemiddeld 150 euro naar de vergoeding van fraudegevallen. Zo is naar schatting één op vier carjackings in sc ne gezet om de verzekering op te lichten, schrijven De Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

Vorig jaar werden in ons land 696 carjackings gepleegd en werd 14.441 keer aangifte gedaan van autodiefstal. Maar volgens François de Clippele van Assuralia, de federatie die de verzekeringsmaatschappijen in ons land vertegenwoordigt, bestaat er bij minstens één op de vier carjackings of autodiefstallen een sterk vermoeden dat het om verzekeringsfraude gaat.

Daarnaast wordt er in steden als Antwerpen, Brussel, Luik en Charleroi ook veel gefraudeerd via vrijwillig veroorzaakte ongevallen. Met oude auto's worden ongevallen uitgelokt waarbij de tegenpartij in de fout gaat. De schade wordt ofwel niet, ofwel zelf hersteld, zodat het uitgekeerde verzekeringsgeld op zak wordt gestoken.

De fraudegevallen hebben gevolgen voor de verzekeringspremies, schrijven de kranten. Elk gezin betaalt gemiddeld 150 euro om verzekeringsfraude te compenseren.

Belga

Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks voor ongeveer één miljard euro wordt gefraudeerd met verzekeringen. Fraude ondermijnt het vertrouwen in de samenleving en het verhoogt onnodig de verzekeringspremies die worden berekend aan de goedwillige consument. Verzekeraars vinden dit maatschappelijk onaanvaardbaar. Daarnaast gaat het plegen van fraude ten koste van het imago, de integriteit en het rendement van de verzekeringsbranche. De aanpak van fraude staat daarom hoog op de Verbondsagenda.Het Verbond van Verzekeraars heeft een 'handreiking' ontwikkeld om fraude bij inkomensverzekeringen snel te herkennen, aan te pakken en te beheersen. De handreiking is een eerste stap naar een structurele fraudeaanpak door inkomensverzekeraars, die volgend jaar verder vorm moet krijgen. In de handreiking 'Verbetering aanpak fraude met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen' krijgen inkomensverzekeraars praktische informatie, zoals voorbeeldteksten die kunnen worden gebruikt bij het informeren van klanten over fraudebestrijding en checklists om te controleren in hoeverre de aanpak van fraude binnen de organisatie is geborgd. Eind 2011 wordt door het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) een individuele niveaumeting houden om te kijken op welk fraudebeheersingsniveau inkomensverzekeraars zich bevinden. Concrete cijfers over de mate waarin momenteel wordt gefraudeerd met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ontbreken vooralsnog.'Fraude met verzekering onoplosbaar'

Fraude met verzekeringsclaims is niet te voorkomen.De premies zouden onaanvaardbaar hoog worden als elke melding van diefstal of schade actief zou worden gecontroleerd. Dat stelt het Verbond voor Verzekeraars naar aanleiding van de miljoenenfraude met Duitse sloopauto's. Samen met de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit maakte het verbond gisteren bekend dat frauderende importeurs miljoenen hebben verdiend door dure tweedehands auto's zoals BMW's en Mercedessen met forse schade naar Nederland te halen. De belasting (bpm) over dergelijke auto's is veel lager dan over voertuigen zonder schade. Nadat ze een nieuw, Nederlands kenteken hadden gekregen, werden de auto's verzekerd op basis van de cataloguswaarde. Vervolgens deden de fraudeurs alsof de schade pas na de import was ontstaan bij een eenzijdige aanrijding en claimden ze tot tienduizenden euro's schade bij de verzekeraar. Volgens het verbond zitten verzekeraars in een spagaat. Aan de ene kant stellen ze zich consumentvriendelijk op door niet moeilijk te doen over bonnetjes. Maar aan de andere kant maken ze het daarmee makkelijker om te frauderen. "Een verzekeraar wil niet dat iedere polishouder zich een potentiële oplichter voelt." Jaarlijks wordt er naar schatting voor een miljard euro gefraudeerd met verzekeringen. Om de fraude met georganiseerde bendes aan te pakken, werken verzekeraars op proef nauwer samen met de politie. Die deelt informatie met de maatschappijen, waardoor grootschalige zwendel beter kan worden aangepakt. Om sjoemelende burgers te ontmoedigen, zetten de verzekeraars vooral in op preventie. Volgens het verbond is een 'mentaliteitsomslag' nodig, omdat er nu nog te veel 'een gevoel van onschuld' kleeft aan kleinschalig bedrog.

Bron: BN De Stem

In mei 2007 heeft de Britse associatie van verzekeraars, ABI, onderzoek gedaan naar de omvang van de problematiek in het Verenigd Koninkrijk. Uit dit onderzoek is gebleken dat één op de tien Britten de verzekeraar oplichten. Frauduleuze claims kosten de Britse verzekeraars 2 miljard euro per jaar. ABI heeft berekend dat de Britten door de frauduleuze claims jaarlijks € 60 mln meer aan premie betalen dan nodig is.

Ontslag na foltering en mishandeling:

Het ontslag om dringende reden van een (kandidaat-)personeelsafgevaardigde: een delicate aangelegenheid “Na zijn ontslag voor pesterijen en folteringen van Daniël M., is een van de daders naar de arbeidsrechter gestapt om dat ontslag aan te vechten. De man kreeg gelijk. De rechter kende hem een schadevergoeding van 250.000 euro toe, ondanks het feit dat uit videobeelden bleek dat hij schuldig was.” (uit De Standaard, vrijdag 19 november 2010) Het nieuws over de zware pesterijen en vernederingen die een werknemer van het bedrijf Mactac uit Soignies jarenlang moest ondergaan, zorgt voor heel wat verontwaardiging. Het bericht enkele dagen later, dat één van de daders, een kandidaat bij de sociale verkiezingen, naar aanleiding van zijn ontslag een bijzondere schadevergoeding ontving, des te meer. Recht en rechtvaardigheid mogen dan niet altijd gelijk zijn, dergelijke gevallen blijven moeilijk aanvaardbaar. In de mate dat de werkgever de formaliteiten van het ontslag om dringende reden niet naleefde, kon de rechtbank echter moeilijk anders oordelen. Dit neemt niet weg dat de bescherming van een (kandidaat-)personeelsafgevaardigde niet absoluut is. De na te leven procedure voor een ontslag om dringende reden is vrij technisch, maar mits de nodige zorg en begeleiding kunnen ernstige tekortkomingen wel degelijk leiden tot de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder enige vergoeding. 

Mr. Nicolas Vanhoucke, advocaat arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht, licht u deze procedure toe.

Lees meer op de webstek van Storme, Leroy, Van Parys: Meer...

Arbeidsongevallen in dalende lijn:

Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) heeft zijn statistisch jaarverslag 2009 gepubliceerd over de arbeidsongevallen in de privésector. In 2009 registreerde het Fonds 145.546 ongevallen op de arbeidsplaats in de privésector. Dat zijn er 11,9 % minder dan in 2008.

Deze relatief sterke daling is niet enkel te danken aan de preventieacties van de verschillende actoren in het kader van de nationale strategie 2008-2012, aangezien de resultaten hiervan vooral op lange termijn zichtbaar zullen zijn. Het heeft ook te maken met de economische crisis en de daling van het aantal gewerkte uren in sectoren waar het risico op arbeidsongevallen groot is. Maar ook de crisis biedt geen volledige verklaring: het aantal ongevallen daalt immers sterker dan de werkgelegenheid.

In de gezondheidssector en de sector maatschappelijk werk, waar in tegenstelling tot de andere sectoren de populatie toenam, is het aantal arbeidsongevallen nog meer gestegen.

De Belgische gezondheidszorg onder de loep genomen:

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft op vraag van het European Observatory on Health Systems and Policies (WHO) een rapport gepubliceerd over de Belgische gezondheidszorg.

Dit zogenaamde "HiT" (Health systems in Transition)-rapport maakt deel van een reeks van publicaties waarin telkens het gezondheidszorgsysteem van een bepaald land wordt besproken. De rapporten gaan dieper in op de organisatie en financiering van de gezondheidszorg, de rol van de actoren in de sector, recente hervormingen,…

De publicatiereeks maakt het voor beleidsmakers en onderzoekers mogelijk om internationale vergelijkingen te maken en ervaringen uit te wisselen. Het Belgische HiT-rapport kadert in het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU.

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 2010

Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2010

De in artikel 1, eerste lid, 1°, 2° en 3°, a), b), c) en d) van het voormelde koninklijk besluit opgenomen bedragen zijn voor het jaar 2010 :

1° a) persoonlijk ereloon van de deskundige : 345,29 EUR;

b) indien het onderzoek uitgevoerd wordt door een psychiater of door een neuropsychiater : 409,56 EUR;

2° administratieve kosten : 103,31 EUR;

3° kosten voor de bijkomende onderzoeken :

a) medische onderzoeken andere dan die vermeld onder b) : zie nomenclatuur RIZIV;

b) onderzoeken uitgevoerd door een psychiater of door een neuropsychiater : 202,42 EUR;

c) onderzoeken uitgevoerd door een psycholoog, met volledige reeks testen, of door een ergoloog : 140,36 EUR;

d) elk ander onderzoek of advies niet bedoeld in a), b) of c) : 70,18 EUR.

Deze bedragen zijn van toepassing voor de expertises waarvan het definitieve verslag neergelegd wordt vanaf 1 januari 2010.

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2010

Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken
De tarieven voor 2010 zijn deze van 2009 (zie Belgisch Staatsblad van 12 januari 2009).

Nieuwsbrief 2009

12/11/2009 08:05

Zowat 30 procent van de uitgaven van de Belgische ziekteverzekering, of ruim 7 miljard euro per jaar, wordt al dan niet bewust misbruikt. Dat onthult Paul Vincke, de topman van het Europese netwerk tegen fraude en corruptie in de gezondheidszorg (EHFCN), in een exclusief gesprek met het weekblad Trends. "De inventiviteit van wie de ziekteverzekering een hak wil zetten, is zeer groot", aldus Vincke.

Dat er laakbare praktijken zijn in de Belgische gezondheidszorg is een publiek geheim, maar de verliezen door het misbruik van geld van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv) zijn veel groter dan gedacht. "In België is schriftvervalsing de vaakst weerkerende frauduleuze praktijk", zegt Vincke, die ook directielid is van het Riziv en er tien jaar ervaring heeft bij de geneeskundige controledienst. Zorgverleners creëren bijvoorbeeld valse getuigschriften voor patiënten die ze nooit hebben gezien, of factureren aan de ziekteverzekering zorgen die niet zijn geleverd. Ook creëert de patiënt nepfacturen die refereren naar onbestaande zorgverleners. Soms eisen artsen een onderhandse betaling als voorwaarde om de behandeling uit te voeren.

Maar daarnaast is er ook een grijze zone waarbij het moeilijk is om te bewijzen dat er een intentie is tot fraude. Het gaat dan vaak om overconsumptie van onderzoeken, behandelingen en ingrepen die niet als efficiënt worden beschouwd, of om het voorschrijven van geneesmiddelen zonder dat bewezen is dat zij effect hebben." Vincke hekelt vooral ook die "therapeutische luiheid" bij zorgverleners. "Wij vinden dat naast de ostentatieve fraude en corruptie, ook de gemakzucht in de sector die aanleiding geeft tot meeruitgaven, mag worden aangeklaagd."

Volgens Vincke zien we nog maar het topje van de ijsberg, die zeker 30 procent van het budget voor de gezondheidszorg vertegenwoordigt. Die middelen correct aanwenden zou ons gezondheidssysteem veel performanter maken, stelt Vincke, die zich met het nog jonge EHFCN profileert als eerste klokkenluider voor misbruiken in de gezondheidssector.

De mutualiteiten, die ook vertegenwoordigd zijn in het EHFCN, en het Riziv opteren tot nader order veelal voor een politiek van preventie. Zo was er in België onlangs een project over longfunctietesten. Europees erkende richtlijnen stellen dat meer dan twee longfunctietesten per patiënt niet efficiënt is om een diagnose te stellen, maar uit onderzoek bleek dat 80 procent van de pneumologen altijd vier longfunctietesten uitvoert. "Is dat fraude? Neen. Zijn dat ontoelaatbare praktijken? Ja, als je ze aftoetst aan de richtlijnen. Die 80 procent kreeg te horen dat ze geen goede geneeskunde beoefenden, maar meerkosten genereerden", besluit Vincke.

Bert Lauwers

 • Dossier zelfdoding en depressie:
  minder zelfdodingen door betere toegang tot geestelijke gezondheidszorg

Weliswaar publiceert maandag in zijn nieuwe editie de resultaten van een onderzoek naar zelfdoding in Vlaanderen. Het onderzoek van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd vrijgegeven door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen die er beleidsopties aan koppelt.

Het aantal zelfmoorden in Vlaanderen ligt hoger dan in de buurlanden. Elke dag benemen bijna drie Vlamingen zich van het leven. Vlaanderen heeft, met 14,7 suïcides per 100.000 inwoners, één van de hoogste suïcidecijfers van West-Europa. Het Vlaamse suïcidecijfer was in 2007 voor mannen 22,6 en voor vrouwen 9,8 per 100.000 inwoners. In vergelijking met Duitsland (9,8) en Nederland (8,7) scoren we slecht.

De onderzoekers zien een verband met de minder performante hulpverlening voor psychosociale en psychiatrische stoornissen in ons land. De eerstelijnszorg en vooral dan de zorg door de huisarts moet worden versterkt. De onderzoekers pleiten ook voor een alerte toeleiding van mensen met een verhoogd suïciderisico naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Ze zouden het een goede zaak vinden, mocht het beroep van psychotherapeut wettelijk erkend worden en dat er dus een terugbetaling zou komen voor psychotherapie.
Wat ook te denken van wachtlijsten van 6 maanden?

SSRI Use in Pregnancy Linked to Small But Significant Increase in Heart Defects

 • Gerecht buigt zich over verouderde sekswetten:

Het hoogste rechtscollege in ons land, het Grondwettelijk Hof, gaat zich over de belangrijkste wetten in ons seksueel strafrecht buigen. Al meer dan dertig zedenzaken wachten op duidelijkheid.

Verkrachting en aanranding eerbaarheid
Advocaten en zelfs magistraten klagen er al jaren over: de twee belangrijkste wetten in ons seksueel strafrecht, die rond verkrachting en aanranding van de eerbaarheid, blinken uit in onduidelijkheid en zijn totaal achterhaald. Al een paar keer zag het ernaar uit dat de wetten grondig herbekeken zouden worden. Maar telkens draaide het op niets uit.

Instemmingsleeftijd

Nu is het Grondwettelijk Hof dan toch bereid duidelijkheid te scheppen. Op 22 september worden de eerste knopen doorgehakt. De belangrijkste vragen waarover het rechtscollege zich zal buigen, luiden: kan een tiener al op zijn veertiende instemmen met seks? Of pas op zijn zestiende? Wat is een aanranding? Valt het kussen van een minderjarige daar ook nog onder?
 
Honderd jaar oud
"Er moet dringend duidelijkheid komen", zegt Kristiaan Vandenbussche, de Gentse advocaat die de zaak aan het rollen bracht. "De nood aan een klare wetgeving dringt zich op. De meest essentiële wetten over ons seksueel strafrecht zijn meer dan honderd jaar oud." (belga/lb)

 • Het jaarverslag 2008 van het Fonds voor de beroepsziekten 

Het jaarverslag 2008 van het Fonds voor de beroepsziekten werd onlangs op onze website geplaatst. Ten opzichte van de afgelopen jaren zijn er enkele opmerkelijke vaststellingen:

 • Zo is er een toename van de eerste aanvragen voor arbeidsongeschiktheid en van de aanvragen om een herziening binnen de privésector. Als we de cijfers van 2005, 2006 en 2007 bij de hand nemen, zien we dat er in 2008 ongeveer 15% meer aanvragen werden gedaan. Deze toename zien we overigens ook bij de eerste aanvragen komende van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (20% meer in vergelijking met 2007).
 • De gegevens per pathologie zijn heel stabiel. Voor elke ziekte zien we dat de stijging qua aantal aanvragen proportioneel verloopt (ongeveer 15%).

 •  Er is eveneens een lichte stijging (ongeveer 5%) wat betreft het aantal genomen beslissingen voor de privésector betreffende de erkenning van blijvende ongeschiktheden op basis van de lijst van de erkende beroepsziekten.

 •  Ten slotte is het aantal aanvragen betreffende de overledenen en hun rechthebbenden stabiel gebleven.


 • In 2008 heeft het Fonds aan 58.874 slachtoffers van een beroepsziekte een uitkering voor blijvende arbeidsongeschiktheid uitgekeerd. In 63% van de gevallen ging het hier om ziekten die veroorzaakt zijn door fysische agentia ( trillingen, lawaai …). In 25% van de gevallen werd de beroepsziekte door de inademing van bepaalde producten veroorzaakt.

  Verder behandelde het personeel van het Fonds in 2008 ongeveer 54.500 aanvragen. In 34.616 van deze gevallen ging het om aanvraag voor een terugbetaling van een vaccinatie en in 8.785 gevallen ging het om een aanvraag om verwijderd te worden uit het schadelijk arbeidsmilieu omwille van een zwangerschap.

  Voor meer informatie: http://www.fmp-fbz.fgov.be/nl/jaarverslagen_nl01.htm

  • Drie onwettigheden in euthanasiepraktijk onthuld

  De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de VUB, bracht de houding van Vlaamse verpleegkundigen over euthanasie in kaart. Ze ondervroeg 3.327 verplegenden. De bevindingen leren veel over die houding, maar wijzen ook op drie flagrante onwettigheden in de euthanasiepraktijk.
  1. De meeste verpleegkundigen vinden dat ze betrokken moeten worden bij de beslissing over het levenseinde van een patiënt. Bij euthanasie verplicht de wet dat: heel het verzorgend team moet betrokken zijn bij die beslissing. In de praktijk valt, zo blijkt, de beslissing vaak zonder verpleegkundigen. Tot hun grote frustratie, zegt de onderzoekster Els Inghelbrecht.

  2. 60 procent van de verplegenden vindt dat het toedienen van het dodende middel geen taak is voor een verpleegkundige; 16 procent vindt van wel; 23 procent antwoordde neutraal. 43 procent is 'onder geen beding' bereid het te doen; 32 procent wel; 25 procent antwoordt neutraal.

  De euthanasiewet zegt uitdrukkelijk dat de arts en alleen de arts dat middel mag toedienen.

  Eerdere studies van de onderzoeksgroep leerden dat in bijna de helft van de euthanasiegevallen in ziekenhuizen, het letale middel werd toegediend door verpleegkundigen. Dat is niet onlogisch: vaak beheersen zij de toedieningstechnieken beter.

  3. Van de verpleegkundigen aanvaardt 57 procent dat levensbeëindiging met dodende middelen ook wordt toegepast op uitzichtloos lijdende terminale patiënten die niet meer om euthanasie kunnen vragen. Volgens de wet mag dat niet: een uitdrukkelijke vraag van de patiënt is een absolute voorwaarde. Eerder onderzoek van deze groep leert dat er meer levensbeëindiging gebeurt zonder dan met vraag van de patiënt.

  De onderzoekers vinden dat regels en praktijk dringend met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht. Ze zullen dat ook verkondigen op een symposium op 9 september.

  Het houdingsonderzoek onder de verplegenden is genuanceerd.

  De belangrijkste vaststelling is evenwel dat de overgrote meerderheid van de verplegenden euthanasie aanvaardt als een terminale en zwaar lijdende patiënt erom verzoekt. Een soms nog iets grotere meerderheid aanvaardt ook andere levensverkortende methoden: het stopzetten of niet starten van behandelingen; de opdrijving van pijnstillende en symptoombestrijdende middelen 'ook al kunnen die levensverkortende effecten hebben'.

  De palliatieve sedatie - de patiënt kunstmatig in een coma brengen en houden tot hij overlijdt - wordt evenzeer aanvaard. Over de stelling dat die methode moreel hoogstaander is dan euthanasie - wat katholieke kringen wel eens verkondigen - zijn de meningen verdeeld: 43 procent verwerpt ze, 25 procent aanvaardt ze.

  Een sterke instemming onder de verpleegkundigen (70 procent) geniet de stelling dat goede palliatieve zorg veel vragen om euthanasie kan voorkomen.

  In het algemeen zijn religieus geïnspireerde verpleegkundigen terughoudender voor levensbeëindiging. Onder verpleegkundigen die in de thuiszorg werken ook. Opmerkelijk is ook dat 60 procent van de verpleegkundigen vindt dat patiënten hun vragen voor levensbeëindiging beter richten aan een verpleegkundige dan aan een arts.
  toegevoegd : 13/08/2009
  Bron : De Standaard

  • Antidepressiva verdubbelen risico op zelfmoord bij jongeren

  Wie jonger dan 25 is en antidepressiva te slikken krijgt, heeft twee keer zoveel kans om zelfmoordgedachten te hebben dan wie placebo's slikt. Daarmee hebben jongeren evenveel kans op zelfmoord als tieners en kinderen. Gek genoeg was het effect het sterkst bij tieners die de pillen kregen, maar aan een andere psychische stoornis leden dan depressie.
  Volwassenen en senioren

  Dat concludeert een Amerikaans onderzoek gepubliceerd in het medische vakblad British Medical Journal. Het onderzoek analyseerde 372 studies, waarbij 12 verschillende antidepressiva werden getest. Volwassenen ouder dan 25 vertonen niet meer zelfmoordgedachten, en senioren boven de 65 vertonen er zelfs minder als ze antidepressiva slikken.

  Neveneffecten
  "Het is duidelijk dat antidepressiva verschillen in neveneffecten en efficiëntie", schrijft professor John Geddes (universiteit van Oxford). Hij adviseert dokters om bij -18-jarigen het gebruik van antidepressiva te beperken, en te focussen op cognitieve therapie.

  Onderzoeksleider Marc Stone treedt hem bij. "De bevindingen steunen het idee dat antidepressiva twee onafhankelijke effecten kunnen veroorzaken: het ongewenste effecten van zelfmoordgedachten en zelfmoordgedrag en het beschermende effect dat depressie vermindert en daardoor zelfmoordrisico's doet afnemen."
  toegevoegd : 13/08/2009
  Bron : De Morgen

  Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen, die structureel overwerken zich in de begroting van hun schade tekort gedaan voelen (mensen, die in de horeca werken, die in de bouw of in het vervoer werken)?  In Nederland gaat men in de richting van het vergoeden van structureel overwerk.  

  Overwerk telt in Nederland ook mee bij deeltijd-WW.

  Deeltijd-WW wordt verruimd om te voorkomen dat werknemers die structureel overwerken, zoals veel vrachtwagenchauffeurs, extra de dupe zijn als hun baas een beroep moet doen op de crisismaatregel. Voortaan tellen ook overuren mee in de regeling, waarmee bedrijven gedurende de economische dip hun personeel tijdelijk minder kunnen laten werken met behulp van WW-uitkeringen.

  Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) maakt daartoe woensdag een verruiming van de regeling bekend in de Staatscourant.

  Vooral transportondernemingen verenigd in TLN klaagden de afgelopen tijd dat ze niets aan de deeltijd-WW hadden, omdat in de oorspronkelijke regeling werd uitgegaan van een 40-urige werkweek. Een groot deel van hun chauffeurs werkt gemiddeld 55 uur per week. Zij zouden er flink op achteruit gaan als het overwerk niet zou meetellen bij het vaststellen van de hoogte van de WW-uitkering over de uren dat ze minder werken.

  Structureel overwerk

  Een woordvoerster van Donner benadrukt dat de uren bovenop een 40-urige werkweek wel structureel moeten zijn. Zo moet in de 52 weken, ofwel een jaar, voor aanvraag van deeltijd-WW minimaal sprake zijn van gemiddeld vijf uren overwerk per week.

  Klachtenregeling

  Eerder deze week werd al bekend dat de minister de regeling voor deeltijd-WW ook op een ander punt aanpast. Voortaan kunnen ook vakbonden klagen bij een meldpunt van Sociale Zaken over werkgevers die op een oneigenlijke manier proberen goedkoop uit te zijn door personeel via deeltijd-WW korter te laten werken.

  De vakbeweging had daarop aangedrongen. In de regeling was volgens de vakbonden onterecht de suggestie ontstaan dat alleen werkgevers konden klagen. Het meldpunt is er gekomen na ophef bij een aantal werkgevers, omdat vakbonden alleen meewerkten aan deeltijd-WW als werknemers volledig werden doorbetaald. Inmiddels hebben drie bedrijven geklaagd.

  Loonkosten verlagen

  Volgens de minister is het juist de bedoeling om met behulp van WW-uitkeringen personeel tijdelijk minder te laten werken en zo de loonkosten voor bedrijven tijdens de crisis te verlagen. Maar volgens de vakcentrale FNV moet Donner zich niet mengen in hun onderhandelingsvrijheid en worden de loonkosten voor sommige werkgevers al voldoende verlaagd met de WW.

   

  In België wordt met morele schade, emotionele schade, genegenheidsschade, ... geen rekening gehouden tijdens de begroting van arbeidsongevallen, beroepsziekten, ... Het valt ons op dat de meeste kleine percentages eigenlijk toch ook alleen meer een dergelijke schade vertegenwoordigen.   In Nederland gaat men in de richting van een emotionele vergoeding.   

  De meeste werknemers met een beroepsziekte, die een schadeclaim indienen tegen hun werkgever, willen vooral sociaal-economische genoegdoening. Geld is niet hun eerste drijfveer, ze zijn vooral kwaad en voelen zich slecht behandeld.

  Dat blijkt uit het rapport Leerzame Schadeclaims, dat de universiteiten van Amsterdam en Maastricht en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten hebben opgesteld.In Nederland lopen jaarlijks naar schatting 25.000 werknemers een beroepsziekte op. Steeds vaker dienen deze getroffenen een claim in. Het is voor het eerst dat onderzoek is gedaan naar het ontstaan van beroepsziekteclaims en mogelijkheden om die claims te voorkomen, aldus de onderzoekers donderdag.

  De wetenschappers hebben zich in het onderzoek beperkt tot dossiers van mensen met rsi of schildersziekte. Deze laatste aandoening wordt veroorzaakt door het inademen van oplosmiddelen in verf en kan tot ernstige zenuwaandoeningen en hersenschade leiden. Bij alle patiënten bleek dat zij niet alleen ziek waren geworden door hun ongezonde werk, maar ook last hadden van hoge werkdruk, slechte arbeidsomstandigheden en slechte werkverhoudingen.De kwaliteit van de arbozorg is ver beneden peil, concluderen de onderzoekers. In de onderzochte bedrijven erkenden artsen, bedrijfsleiding en collega's het werkgerelateerde karakter van de klachten niet. Bedrijfsartsen lieten zich op afstand zetten en wisten onvoldoende van de kwalen. Niet zelden moest een werknemer na een ziekteperiode opnieuw vergelijkbaar werk gaan doen. ,,De behandeling van werkgerelateerde klachten staat in Nederland nog in de kinderschoenen'', stellen de wetenschappers.

  Zij adviseren de toegang tot bedrijfsartsen en andere zorgverleners veel makkelijker te maken. Werknemers moeten meteen erkenning krijgen om te voorkomen dat ze zich later slecht bejegend voelen en helemaal vastlopen. Ook moeten zij begeleiding naar een passende functie krijgen.

  Het eindrapport van de  Task Force Spinal Cord Stimulation for Chronic Pain is online beschikbaar bij de BPS

   

  Het Witboek pijn en pijnbehandeling is online-beschikbaar op de BPS-webstek
  • Symposium "Psychosomatiek in beweging" vrijdag 16 oktober 2009

  Malingering in de medico-legale context: Op vrijdag 16 oktober 2009 geven wij een workshop als onderdeel van het Symposium "Psychosomatiek in beweging" met als titel: Echt, ingebeeld of voorgewend? Niet-objectiveerbare aandoeningen in de medico-legale context. Meer--

  • Erkenning Nederlands diploma psychologie

  Nederland en Vlaanderen gaan elkaars diploma's automatisch erkennen. Dat zijn de Nederlandse minister van Onderwijs Ronald Plasterk en zijn Vlaamse collega Frank Vandenbroucke dinsdag in Leuven overeengekomen.

  Tijdens de Bologna-top over de toekomst van het hoger onderwijs hebben beide landen besloten daarover een verdrag te sluiten. De landen stellen samen een lijst op om de gelijkwaardigheid van bachelor, master en doctordiploma's aan te geven.

  Er zal onder meer een oplossing komen voor de discussie rond het masterdiploma psychologie. Vlaanderen vond steeds dat het Nederlandse masterdiploma niet zomaar gelijkgesteld kan worden aan het Vlaamse diploma. In Nederland duurt de opleiding vier jaar, terwijl Vlaamse studenten hun masterdiploma pas na vijf jaar kunnen behalen.

  Nu is besloten dat het Nederlandse diploma gelijkgesteld wordt aan de Vlaamse master arbeidspsychologie. Voor het behalen van een master klinische psychologie moeten Nederlandse studenten dan een schakelprogramma volgen. (ANP)

  Persbericht Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)  

  New “Bedside Test” Expected to Simplify and Improve Back Pain Diagnosis

  April 13, 2009
  By Jennifer Anderson

   

  Researchers have devised a simple “bedside” test to distinguish between pain from nerve damage and other causes of pain. The test could lead to more accurate diagnosis and treatment for a musculoskeletal disorder (MSD) that plagues many workplaces – back pain. It is the most commonly cited reason for being absent from work.
   
  The ability to determine the underlying nature of the pain more accurately is essential to choosing the best treatment, according to the researchers. It also points the way to more targeted management of the condition: just as workspaces and tasks can be modified ergonomically to help prevent certain MSDs, they can be modified to help prevent the aggravation of existing conditions.
    
  The method, developed by Massachusetts General Hospital (MGH) researchers and announced in an MGH news release on April 6, is reported to be more accurate than techniques in current use for distinguishing neuropathic pain – caused by damage to the nervous system – from other types of chronic back pain.
   
  The report appears in the April 7 issue of the open-access journal PLoS Medicinej, making the assessment broadly available to clinicians.

  "Currently clinicians measure pain only by asking how bad it is, using scales from mild to moderate to severe, or asking patients to rate their pain from 1 to 10," said the lead author of the study, Joachim Scholz, MD, of the Neural Plasticity Research Group in the MGH Department of Anesthesia and Critical Care. "This approach misses key characteristics that reflect the mechanisms causing the pain."
   
  One-hundred-and-eighty-seven patients with chronic pain caused by a known condition were enrolled in the study. Some had neuropathy associated with diabetes or shingles, and others had low back pain, with or without evidence of spinal nerve root damage. These participants received an extensive medical history and physical examination, including 23 simple tests that could be conducted at the bedside or in an office visit. Distinct association patterns of pain-related symptoms and signs allowed the classification of six subgroups of patients with neuropathic pain and two subgroups with non-neuropathic pain.
   
  Based on a detailed analysis of these results, the team developed the Standardized Evaluation of Pain (StEP) - a set of six questions and 10 physical tests that best discriminated between neuropathic and nonneuropathic pain. To test the validity of StEP, they collaborated with researchers from Addenbrooke's Hospital, a teaching hospital of the University of Cambridge in England, who studied 137 patients with chronic low back pain.
   
  The researchers reported that the 10- to 15-minute StEP assessment accurately determined whether a participant's back pain was neuropathic. It was also shown to be superior to an existing screening test for neuropathic pain and even to MR imaging of the spine, which can be misleading since many people have visible degeneration of spinal disks with little or no pain.
   
  Scholz explains, "The treatment of neuropathic and nonneuropathic pain is quite different, and if a diagnosis is wrong, patients may receive treatment, including surgery, that does not improve their pain.”

  Je kunt de pdf-formulieren i.v.m. deze test hier vinden:    

  Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bekeek de kost van een eventuele invoering van het Franse systeem in België bij de vergoeding van medische schade zonder aantoonbare fout door de arts of de verzorgingsinstelling. In dit systeem zou een overheidsfonds jaarlijks tussen 80 en 140 schadegevallen vergoeden, met een budget van 15 tot 19,4 miljoen euro. Het onderzoek werd gevoerd in samenwerking met de actuarissen van Reacfin.

  De Franse aanpak
  In Frankrijk bestaan de systemen van vergoeding van schade ten gevolge van gezondheidszorg met en zonder bewezen fout naast elkaar. Als er een fout van de arts of de verzorgingsinstelling kan worden aangetoond moet hun verzekeraar de schadevergoeding betalen. Als er geen fout kan worden bewezen speelt een nationaal solidariteitsfonds een rol in de vergoeding van de schade. De voorwaarde is wel dat deze schade een zekere graad van ernst heeft, namelijk een blijvende gedeeltelijke invaliditeit van tenminste 24%, een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minstens 6 maanden of overlijden. Daarnaast kan de schade ook worden vergoed indien het slachtoffer definitief onbewaam is verklaard om zijn professionele aktiviteit uit te voeren of indien het schadegeval ernstige verstoringen van de levensomstandigheden met zich meebrengt.

  Budgettaire impact
  Het KCE ging na wat de budgettaire impact van een dergelijk systeem in België zou zijn. Het schatte dat in België jaarlijks tussen 80 en 140 schadegevallen in aanmerking zouden komen voor vergoeding door het Fonds. De vork tussen 80 en 140 komt vooral doordat de onderzoekers niet wisten in welke mate de ziekenhuisinfecties in aanmerking zullen komen voor vergoeding. Er zou aan het Fonds een budget tussen 15 en 19,4 miljoen euro moeten worden toegekend, eenmaal het op kruissnelheid is. Dit budget zal pas worden bereikt na enkele jaren omdat men rekening moet houden met de termijn van de afhandeling van de klachten. Het Fonds zal trouwens pas vergoeden na de tussenkomst van de sociale zekerheid.

  Dit systeem maakt het dus mogelijk om een groter aantal schadegevallen, vanaf een zekere graad van ernst, te vergoeden. De schadevergoeding zal binnen een korte termijn worden uitbetaald en de totale kost van het systeem zal binnen de perken blijven. Een gedeeltelijke vergoeding van minder ernstige gevallen zou ook kunnen worden voorzien. Dit zou uiteraard ook meer kosten met zich meebrengen.

  Procedure
  In Frankrijk kan een slachtoffer van schade ten gevolge van gezondheidszorg zich wenden tot een burgerlijke rechtbank of tot een “Regionale Commissie voor bemiddeling en schadevergoeding”. Deze instanties beslissen of bij vergoedbare schade de verzekeraar van de zorgverlener(s) of de verzorgingsinstelling dan wel het Fonds moeten tussenkomen. In België zouden er geen gelijkaardige commissies worden voorzien maar zou men zich, naast de rechtbanken, rechtstreeks kunnen wenden tot het Fonds. Gezien het belang van de beslissing om al dan niet te vergoeden, voorziet men best een tweede, controle, onafhankelijk van de beslissingen van het Fonds.

  Het KCE pleit er ook voor dat zowel rechtbanken als Fonds dezelfde tabel gebruiken voor de begroting van de schade en dat het Fonds statistieken bijhoudt over de toegekende vergoedingen en de elementen die een impact kunnen hebben op het budget.

  De volledige tekst van de studie is beschikbaar op de website van het KCE: www.kce.fgov.be (rubriek publicaties) onder de referentie KCE Reports vol.107A.

  Contacteer voor meer informatie of interviews :

  Gudrun Briat
  Verantwoordelijke communicatie
  Doorbuilding, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel
  Tel en fax : 02 287 33 54, GSM 0475/27.41.15
  e-mail : press@kce.fgov.be
  website : www.kce.fgov.be

  • Indicatieve tabel 2008: Wat is er nieuw of anders?

  Lees hierover meer:

  • Achterstallige erelonen van deskundigen:

  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de staatssecretaris voor Personen met een handicap over «de achterstallige erelonen van de artsendeskundigen die opdrachten uitvoeren in het kader van betwistingen bij de Dienst Personen met een Handicap» (nr. 4-601): lees meer:

  De nieuwe tarieven staan op 12 februari nog niet in het staatsblad, maar we ontvingen ze uit officiële bron.  Wil op het onderstaande pdf-icoontje klikken.  

  Tarief in kinderbijslagen:

  • Nieuwe erelonen voor deskundigen aangesteld in strafzaken (2009):

  Klik hiernaast voor het ereloon van deskundigen in strafzaken:

  Klik hiernaast voor de reisonkosten in strafzaken:

  De nieuwe tarieven staan op 12 februari 2009 nog niet in het staatsblad, maar we konden ze toch reeds uit officiële bron ontvangen.

  Tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

  Indexatie van de bedragen op 1 januari 2009

  1° a) persoonlijk ereloon van de deskundige 347,97 EUR;

  b) indien het onderzoek uitgevoerd wordt door een psychiater of door een neuropsychiater : 412,73 EUR;

  2° administratieve kosten : 104,12 EUR;

  3° kosten voor de bijkomende onderzoeken :

  a) medische onderzoeken behalve degenen in b) bedoeld : zie nomenclatuur RIZIV;

  b) onderzoeken uitgevoerd door een psychiater of door een neuropsychiater : 203,99 EUR;

  c) onderzoeken uitgevoerd door een psycholoog, met volledige reeks testen of door een ergoloog : 141,45 EUR;

  d) elk ander onderzoek of advies niet bedoeld in a), b) of c) : 70,72 EUR.

   

  Deze bedragen zijn van toepassing voor de expertises waarvan het definitieve verslag neergelegd wordt vanaf 1 januari 2009 

  Tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d'expertises médicales concernant les litiges relatifs aux allocations aux personnes handicapées.

   Indexation des montants au 1er janvier 2009

   1° a) honoraires personnels de l'expert : 347,97 EUR;
  b) si l'examen est exécuté par un psychiatre ou par un neuropsychiatre : 412,73 EUR;

  2° frais administratifs : 104,12 EUR;

  3° frais pour les examens complémentaires :

  a) examens médicaux, excepté ceux visés sous b) : voir nomenclature de l'Inami;

  b) examens exécutés par un psychiatre ou par un neuropsychiatre : 203,99 EUR;

  c) examens réalisés par un psychologue, avec batterie complète de tests ou par un ergologue : 141,45 EUR;

  d) tout autre examen ou avis non visé sous a), b) ou c) : 70,72 EUR.

   Ces montants sont applicables aux expertises dont le rapport définitif est déposé à partir du 1er janvier 2009.

  • Wet tegen gerechtelijke achterstand heeft averechts effect

   De wet van april 2007 ter bestrijding van de gerechtelijke achterstand veroorzaakt tegenstrijdig genoeg langere wachttijden bij justitie.

   "De wet deugt niet", zeggen advocaten. In Hasselt heeft rechtbankvoorzitter Tony Heeren de advocaten gemeld dat ten gevolge van de wet de vaststellingsdata van de pleitzittingen voor de meeste kamers met enkele maanden verlengd zijn.

   "Dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt een advocaat. Minister Jo Vandeurzen (CD&V) is zich bewust van de ongewenste effecten van de wet en werkt aan een oplossing. "Er komt een wetswijziging." (belga/adv)

    

  • Publicatie : 2008-08-19 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

   Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand Aanpassing van de bedragen

   Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand, worden de bedragen bepaald in artikel 1, § 1, 1° en 2°, en in artikel 2, 1° en 2°, van datzelfde besluit aangepast overeenkomstig de volgende formule, rekening houdend met het indexcijfer daartoe berekend en benoemd van de maand juli 2008 :

   1. 822 x 111,22/105,70 = 864,97 euro;

   2. 1.056 x 111,22/105,70 = 1.111,14 euro;

   3. 1.289 x 111,22/105,70= 1.356,31 euro.

   De voormelde bedragen worden respectievelijk als volgt tot de hogere euro afgerond : 865 euro, 1.112 euro en 1.357 euro.

   De nieuwe bedragen worden vanaf 1 september 2008 van kracht.

  • Dronken slachtoffers van verkrachting krijgen lagere vergoeding

   12/08/2008 13:00

   Slachtoffers van verkrachting dreigen in Groot-Brittannië een lagere schadevergoeding te krijgen als blijkt dat ze op het ogenblik van de feiten dronken waren. Dat meldt de Britse krant The Guardian dinsdag.

   Het voorbije jaar kregen 14 slachtoffers van verkrachtingen in Groot-Brittannië (1 procent van de verkrachtingdossiers) te horen dat ze een lagere schadevergoeding zouden krijgen "omdat hun alcoholgebruik had bijgedragen tot de omstandigheden die aanleiding gaven tot het misbruik", zo bevestigt de Criminal Injuries Compensation Authority (CICA), een soort schadefonds, in de krant.

   Een van de slachtoffers getuigt in de krant dat ze vier jaar geleden werd verkracht nadat er iets in haar drankje was gemengd. Ze kreeg van de CICA te horen dat ze minder geld zou krijgen wegens haar "excessief alcoholgebruik".

   Het standaardbedrag van 11.000 pond zou in haar geval met een kwart verlaagd worden tot 8.250 pond. In de brief van de CICA stond dat "het bewijs dat wij hebben, aantoont dat uw overmatig alcoholgebruik een factor was die heeft bijgedragen tot het incident".

   "Dat was een klap in mijn gezicht", zegt de vrouw. "Het voelde alsof ik werd gestraft omdat ik het had aangedurfd de verkrachting aan te klagen. Het leek wel alsof we weer in de jaren 70 waren en men mij verweet dat ik erom had gevraagd. Hoe zou je die brief anders kunnen opvatten dan dat het mijn fout was?".

   Fout

   In The Guardian reageert de CICA dat "beslissingen worden gemaakt te goeder trouw op basis van feiten waarover wij beschikken voor elk individueel geval. Iedereen die niet tevreden is met die beslissing, kan vragen om een herziening". In een latere persverklaring luidt het echter dat er in het dossier van de vrouw een fout is gemaakt en dat het fonds slachtoffers helemaal niet wil bestraffen op basis van alcoholgebruik.

   Ook de Britse minister van Justitie, Bridget Prentice, laat weten dat het niet tot haar beleid behoort om de vergoedingen voor slachtoffers van verkrachtingen te laten afhangen van hun alcoholverbruik.

   Belga

    

  • Vademecum FOD Sociale Zekerheid:

  Het Vademecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België (2008) is voortaan ook online beschikbaar per hoofdstuk. Dit maakt het gemakkelijker om deze lijvige publicatie te doorzoeken. De pdf met het volledige document blijft eveneens beschikbaar. Op inhoudelijk vlak zijn er geen verschillen tussen beide versies.  Lees het Vademecum 2008

  Maastricht - 26 en 27 september 2008

  Neuropsychologische behandeling van verstoorde emoties en gedrag bij hersenletsel

  Neuropsychological treatment of emotional and behavioural consequences after brain damage

  Komend najaar bestaat de sectie Neuropsychologie van het NIP 10 jaar. Dit zal worden gevierd met een feestelijk congres in Maastricht op vrijdag 26 september (hele dag) en zaterdag 27 september (tot 13.00 uur). Voor het congres zijn zes buitenlandse en twee Nederlandse neuropsychologen uitgenodigd om lezingen en workshops te verzorgen over de neuropsychologische behandeling van verstoorde emoties en gedrag bij hersenletsel. Op vrijdagavond is er een bijzondere feestavond in ‘Maastrichtse stijl’.

  Verdere informatie over het programma en het (elektronische) inschrijfformulier vindt u op:

  http://www-np.unimaas.nl/symposia/

  Wilt u zeker zijn van deelname, dan raden wij u aan tijdig in te schrijven. Het aantal inschrijvingen is aan een maximum gebonden.

  WHO-richtlijnen voor de medico-legale zorg voor slachtoffers van seksueel geweld: lees de publicatie hier:

  • In 2007 werden 32,3% meer oplossingen gegeven aan personen met een handicap

  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zet vandaag de actualisering van de cijfers van de geregistreerde zorgvragen (situatie 31 december 2007) op haar website. Met dit rapport zet het VAPH haar traditie van zesmaandelijkse cijferrapportering met betrekking tot vraag en aanbod in de sector van de zorg voor personen met een handicap voort. Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin, Steven VANACKERE, stelt vast dat de nood in de sector hoog blijft. Sinds de laatste rapportering op 30 juni 2007 is het aantal geregistreerde zorgvragen lichtjes gestegen: van 9.203 naar 9.235 (+0,3%). Ten opzichte van 31 december 2006 is de stijging 14,2%.  Lees meer.

  Er is reeds een aanpassing van de erelonen voorzien in het  Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ( Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3).  Met andere woorden er is reeds een indexatie van de bedragen, die vanaf 1 januari 2008 mogen worden aangerekend, maar die is nog niet in het staatsblad verschenen.  

   

  Tarieven geldig vanaf 01.01.2008:
  - persoonlijk ereloon deskundige: 332,43 €
  - persoonlijk ereloon deskundige indien psychiater of neuropsychiater: 394,30 €
  - administratieve kosten: 99,47 €
  - bijkomende onderzoeken (neuro)psychiater: 194,88 €
  - psycholoog met volledige reeks testen: 135,13 €
  - elk ander onderzoek: 67,56 €
   
  • Test your corpus callosum:

   I would like to show you a wonderfully simple finger touch procedure that can test the function of your corpus callosum, a key brain structure that connects the two cortical hemispheres.

   It is called the 'cross lateralization of fingertips test' and was used in a 1991 study by Kazuo Satomi and colleagues.

   It relies on the fact that different hemispheres are responsible for the movements and sensations from each hand.

   In other words, each hand is connected to a different side of the brain, and, to allow you to co-ordinate both hands, the brain passes information between the two sides by using the corpus callosum.

   The corpus callosum is the largest structure in the brain and works like a huge bundle of white matter 'cables', connecting different areas.

   If this structure gets damaged, a patient might have trouble with coordinating their hands, preventing them from matching sensations on one hand with movement on the other, because the information doesn't get to where it's needed.

   The test works like this: you need to ask someone to close their eyes and put their hands face up.

   You then touch one of their fingertips with a pencil, and with the opposite hand the participant needs to touch the corresponding finger with thumb of the same hand.

   For example, if you touched their right ring finger, they would need to touch their left ring finger with their left thumb, as shown in the diagram above.

   You need to do this on both hands, with them always touching the corresponding finger on the opposite hand.

   It's important that the person keeps their eyes closed, because as soon as they look, they get information from the eyes, which goes to both hemispheres.

   Patients who have damage to the corpus callosum (either because of acquired damage or because it just hasn't developed) usually can't do this test, because of the disruption in communication between the two hemispheres of the brain.

   Of course, just to be sure its not a problem with movement or sensation in one hand only, the patient is also asked to do another quick test where they're asked touch the exact finger you just touched.

   For this part, the sensation and movement happen in the same hand, so information doesn't need to cross the corpus callosum.

   Link to abstract of Satomi and colleagues study.  Origineel artikel op: http://www.mindhacks.com/

  • Gehandicapte kinderen – Vereenvoudigde procedures (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Trierstraat 70 1000 Brussel Tel: 02-237 21 11 Juridisch bulletin / Dienstvoorschriften 2007)

   MO 600 van 13 september 2007 

   In deze MO worden de maatregelen uiteengezet die de procedures in het kader van het recht op de kinderbijslagtoeslag voor gehandicapte kinderen moeten vereenvoudigen.

   1. Algemene maatregelen

   Er wordt een 'inlichtingenformulier'1 ingevoerd dat uit twee delen bestaat (psychosociale en familiale gegevens, en medische gegevens). Dat formulier, waar een toelichting bijgevoegd is, wordt naar de aanvrager gestuurd. Als die de gevraagde informatie verzameld en ingevuld heeft, stuurt hij het formulier rechtstreeks naar de FOD Sociale Zaken in een voorgedrukte envelop die de kinderbijslaginstelling hem bezorgd heeft.

   Voor kinderen met een aandoening die op korte termijn levensbedreigend is, wordt een 'bijzondere evaluatieperiode zonder medisch onderzoek' ingevoerd, die uitsluitend voorziet in de indiening van een door de behandelende arts ingevuld dossier.

   Deze procedures zijn van toepassing vanaf 1 september 2007.

   2. Maatregel voor kinderen geboren na 31 december 1992 en ten laatste op 1 januari 1996

   Voor kinderen geboren na 31 december 1992 en ten laatste op 1 januari 1996 voor wie de nieuwe evaluatiemethode toegepast wordt2, voor wie voorzien is in een ambtshalve herziening na 31 december 2006 waardoor ze aanspraak kunnen maken op een hogere toeslag dan het bedrag dat ze op 31 december 2006 ontvangen, kan een specifieke procedure voor de herzieningsaanvraag toegepast worden waardoor ze het gunstigste bedrag kunnen ontvangen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007.

   Deze maatregel is van toepassing vanaf 13 september 2007.

   3. Ambtshalve herziening op initiatief van de FOD Sociale Zekerheid

   De ambtshalve herzieningen na 29 februari 2008 zullen beheerd worden door de FOD Sociale Zekerheid. De andere worden verder beheerd door het bevoegde kinderbijslagfonds.

   1 Waarvan een exemplaar bij de MO gevoegd is.

   2 Zie het koninklijk besluit van 29 januari tot wijziging van de artikelen 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002, BS 16 maart 2007.

  • Fourniret eist maagdelijk gehuwde juryleden

   

  Michel Fourniret stapelt de bevliegingen en kapriolen op in het vooruitzicht van de start van zijn assisenproces voor zeven moorden en verkrachtingen, op 27 maart in het Franse Charleville-Mézières. Eind november heeft hij in een brief aan magistraten van het hof van beroep in Reims erg strikte voorwaarden gesteld om aanwezig te zijn in de assisenzaal, zo bericht de Franse krant Le Parisien.

  Maagdelijk gehuwd
  Fourniret eist onder meer dat de juryleden een brief ondertekenen waarin zij moeten zweren "maagdelijk te zijn gehuwd". Want enkel deze mensen "kunnen mij begrijpen", luidt het.

  Verraden
  Deze eis verwijst naar zijn persoonlijke achtergrond. Fourniret voelt zich verraden door zijn eerste echtgenote, waarmee hij in 1963 trouwde. Tijdens de huwelijksnacht ontdekte Fourniret dat ze geen maagd meer was.

  Obsessie
  "Heel zijn crimineel traject valt terug te voeren naar dit voorval. Zijn zoeken naar erg jonge slachtoffers wordt gevoed door die constante obsessie naar maagdelijkheid", resumeert meester Thierry Bourbouze, een van zijn advocaten.

  Paniek
  Nu het proces nadert zou Fourniret panikeren. "Hij vreest vooral dat heel zijn leven en al zijn wedervarens uitgestald zullen worden", preciseert een gerechtelijke bron aan Le Parisien. Monique Olivier weigert dezelfde beklaagdenbank met hem te delen tijdens de zittingen in maart. (belga/tdb)

   

  Met betrekking tot het psychologisch, ergologisch en neuropsychologisch onderzoek

  Artikel

  Omschrijving

  Honoraria

  4 – 4°

  voor een meer diepgaand onderzoek, bestaande onder meer uit de schatting van de graad van werkongeschiktheid, zal de kostenstaat opgemaakt worden naar geweten, overeenkomstig de uurlonen voorzien in artikel 44 van deze schaal.

   

  10 - A -1°

  voor het onderzoek van een persoon met studie van het dossier, summier geestesonderzoek en bondig verslag

  € 107.33

  10 - B - 1°

  voor het bijstaan van de zieke tijdens het bezoek van de vrederechter of de rechter, evenals tijdens de terechtzitting (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, § 3 en van andere artikelen)

  € 64.82

  10 - B - 2°

  voor het schriftelijk verslag betreffende de geestestoestand van de zieke (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, § 3 en van andere artikelen)

  € 64.82

  10 - C - 1°

  wanneer een geloofwaardigheidsonderzoek werd gedaan (zelfs met tekeningen), of met deelname aan het verhoor en opstelling van een verslag wordt een forfaitaire vergoeding toegekend van

  € 228.16

  10 - C - 2°

  voor het onderzoek van een persoon door een psycholoog, het onderzoek bestaande uit de bestudering van het styrafdossier, de diverse gepaste onderzoeken en een volledige reeks testen, met opstelling van een uitvoerig verslag, beschrijving en bespreking

  € 241.43

  10 – D


  Voor een gesprek onder hypnose bestaande uit: onderhoud met de politie, studie van het strafdossier, zitting onder hypnose, opstelling van een uitvoerig verslag, beschrijving en bespreking en het eventueel beluisteren van het videoverhoor, wordt aan de psychiater en aan de psycholoog een forfaitair bedrag toegekend van

  € 241.43

  10 – E

  aan de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog die zich voor het verrichten van een opdracht ter plaatse heeft begeven en hij de taak, door een omstandigheid onafhankelijk van zijn wil, niet heeft kunnen vervullen, wordt toegekend:

  € 20.95

  10 – E

  aan de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog die zijn opdracht niet heeft kunnen uitvoeren, omdat de te onderzoeken persoon geen gevolg heeft gegeven aan zijn oproeping, wordt toegekend:

  € 14.58

  10 – E

  indien in het kader van een deskundig onderzoek door de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog, inlichtingen dienen ingewonnen te worden bij derden, wordt overeenkomstig artikel 44 van onderhavige schaal, één supplementair uur per persoon toegekend met een maximum van 3 uur.

   

  44 - 3°

  Uurtarief deskundigen houder van een universitair diploma of van een diploma uitgereikt door een erkende instelling van hoger onderwijs van het lange type, bedrijfsrevisoren, accountants. De tarieven omvatten alle algemene onkosten van de deskundige, met uitzondering van de verplaatsingkosten, van de kosten voor het typen van het verslag, het maken van foto's en fotokopieën

  € 58.55

  44 – 4° - a

  verplaatsingen : per kilometer.
  In dat bedrag zijn de wagenkosten en de duur van de verplaatsing begrepen. De kosten worden berekend overeenkomstig artikelen 5 en 6 van het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken

  € 0.4572

  44 – 4° - b

  typen : per bladzijde van 30 regels.
  De vergoeding geldt voor de originele versie alsmede voor twee afschriften

  € 3.29

  44 – 4° - c

  fotokopieën : per stuk.
  Enkel de bijlagen bij het verslag worden vergoed;

  € 0.05

  44 –4°- d

  fotograferen : Analoge kleurenfoto’s en zwart-witfoto’s

  formaat 9x13 en 10x15 :
  13x18 :
  digitale foto's:
  archief

  € 1.06
  € 2.12
  € 0.37
  € 0.26

  46

  De administratieve verzendingskosten ingevolge het tegensprekelijk karakter van een vonnis, geregeld door de artikelen 962 tot 992 van het Gerechtelijk Wetboek worden aan de deskundigen die deze uitgaven deden, terugbetaald. Er wordt toegekend door :

  - een aangetekende brief

  - een gewone brief

  - de verzending van een voorafgaand verslag

  - de verzending van een definitief verslag

  Een kopie van de betrokken briefwisseling dient gevoegd te worden bij het deskundig verslag

  € 6.98
  € 2.94
  € 2.94
  € 2.94

   

  • Voor het volledig artikel lees meer: More ..

  • NVVG en WVV congres 2008

   Op 11 april 2008 organiseert de NVVG haar jaarlijkse congres in samenwerking met haar Vlaamse zustervereniging WVV. Het congres vindt plaats in het Evoluon te Eindhoven.

   Dit congres heeft als onderwerp: werken met psychische klachten.

   Voor meer informatie: zie de vooraankondiging.

    

    

  CMLP © 2008 HomeCompanyOnze dienstenPoliciesFAQsContactNieuwsbrief  • Vacatures      
  footer image footer image